پروژه معماری - شرکت معماری ایده پردازان کارینو شرکت تخصصی معماری ایده پردازان کارینو http://karinoo.ir 2018-02-25T08:51:27+01:00 text/html 2012-07-15T06:18:31+01:00 karinoo.ir محسن مداح تحویل سی دی حاوی فایل های طرح 3 -4- 5 http://karinoo.ir/post/10 <P>با سلام دوستان عزیز محبت کنید فایل های مربوط به طرح خودتان را به آدرس ایمیل مهندس والا و یا آدرس ایمیل من ارسال فرمائید با تشکر مداح</P> <P>لازم به توضیح نمی باشد به افرادی که اقدام به ارسال فایل های مربوطه نکرده باشند کسر نمره تعلق خواهد گرفت</P> <P><A href="mailto:toop.architect@gmail.com">toop.architect@gmail.com</A></P> <P><A href="mailto:behnamvalla@gmail.com">behnamvalla@gmail.com</A></P> <P>&nbsp;در ضمن نمرات درس طرح به دلیل قطعی نبودن اعلام نشده است </P> <P>موفق و پیروز باشید</P> text/html 2012-07-08T19:56:55+01:00 karinoo.ir هانی رستگاران نمرات واحد درسی معماری معاصر http://karinoo.ir/post/9 <div style="text-align: center;"><a href="http://img4up.com/up2/97067614331809599540.jpg" target="" title=""><font size="4">برای مشاهده نمرات درس معماری معاصر ( صفحه اول ) کلیک کنید</font></a><font size="4"><br><br></font><div style="text-align: center;"><font size="4"><a href="http://img4up.com/up2/50222772790865716637.jpg" target="" title="">برای مشاهده نمرات درس معماری معاصر ( صفحه دوم ) کلیک کنید</a></font><br><font size="4"><br></font><div style="text-align: center;"><a href="http://img4up.com/up2/12154503973042688465.jpg" target="" title=""><font size="4">برای مشاهده نمرات درس معماری معاصر ( صفحه سوم ) کلیک کنید</font></a> </div> </div> <font size="4"><br></font><div style="text-align: center;"><a href="http://img4up.com/up2/81026291309962801082.jpg" target="" title=""><font size="4">برای مشاهده نمرات درس معماری معاصر ( صفحه چهارم ) کلیک کنید</font></a><br><br><a href="http://img4up.com/up2/37616603734714993106.jpg" target="" title=""><font size="4">برای مشاهده نمرات درس معماری معاصر ( صفحه پنجم ) کلیک کنید</font></a><br></div></div> text/html 2012-06-20T14:17:29+01:00 karinoo.ir هانی رستگاران نمرات واحد درسی کاربرد نرم افزارهای کامپیوتر http://karinoo.ir/post/8 <!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> <w:UseFELayout/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; font-weight: bold; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">با سلام خدمت شما دانشجویان محترم،</span></font></p><p class="MsoNormal" style="line-height: normal; font-weight: bold; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">نمرات ذیل، نمرات مربوط به آزمون کتبی و عملی و همچنین کار در کلاس می باشد. نمرات آزمون کتبی 6 نمره می باشد که می بایست تبدیل شود.<br></span></font></p><p class="MsoNormal" style="line-height: normal; font-weight: bold; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"></p><p class="MsoNormal" style="line-height: normal; font-weight: bold; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">در صورت غیبت و یا مشكل آموزشی این نمرات نهایی نخواهد شد. برای اطلاع از&nbsp;عدم حذف شما عزیزان در این درس به دانشگاه قسمت آموزش مراجعه كنید</span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 12pt;"><span dir="LTR"></span>.</span></font></p> <div class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal" align="center"><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"> <hr align="center" size="2" width="100%"> </span></div> <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: center; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(204, 0, 0);"><font size="3"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;نحوه توضیع نمرات</span></font></p><p class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: center; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(204, 0, 0);"><font size="3"><br></font></p><p class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: center; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(204, 0, 0);"><font size="3">4 نمره کار در کلاس</font></p><p class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: center; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(204, 0, 0);"><font size="3">6 نمره آزمون کتبی</font></p><p class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: center;"><font style="font-weight: bold; color: rgb(204, 0, 0);" size="3"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">10 نمره آزمون عملی</span></font><br></p><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span> <div class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal" align="center"><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"> <hr align="center" size="2" width="100%"> </span></div> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:center;line-height:normal" align="center"><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">&nbsp; <br></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: normal; font-weight: bold; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" align="center"><font size="1"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">این نمرات بسیار دست بالا گرفته شده و فكر نمیكنم جای هیچ اعتراضی باقی بماند</span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 12pt;"><span dir="LTR"></span></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: normal; font-weight: bold; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" align="center"><font size="1"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">شماره تماس&nbsp;من برای موارد&nbsp;اضطراری : 09123319122</span><span style="font-size: 12pt;"></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right; line-height: normal; font-weight: bold; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="1"><span style="font-size: 12pt;"><br></span></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: normal; font-weight: bold; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="1"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;&nbsp; </span></font><a href="http://up.xzn.ir/uploads/1340283841.pdf" target="" title="">برای رویت نمرات آزمون عملی خود کلیک کنید</a><a href="http://www.projememari.com/amali.pdf" target="" title=""></a></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: normal; font-weight: bold; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="1"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></font><a href="http://up.xzn.ir/uploads/1340260712.pdf" target="" title="">برای رویت نمرات آزمون کتبی خود کلیک کنید</a><a href="http://www.projememari.com/katbi.pdf" target="" title=""></a><font size="1"><span style="font-size: 12pt;"></span></font><font size="1"><span style="font-size: 12pt;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: normal; font-weight: bold; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="1"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="5">برای رویت نمرات نهایی خود کلیک نمایید </font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></span></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: normal; font-weight: bold; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="1"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span dir="RTL" lang="AR-SA">پیروز باشید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: normal; font-weight: bold; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" align="center"><font size="1"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span dir="RTL" lang="AR-SA">مداح</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></font></p> text/html 2012-06-19T17:14:26+01:00 karinoo.ir محسن مداح Korea’s Lotte Department Store To Be Topped with an iPod-Inspired Green Roof http://karinoo.ir/post/7 <font class="text4"><font style="background-color: rgb(0, 0, 0);"> <div style="border-width: medium; border-style: none; border-color: -moz-use-text-color; text-align: left; background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); overflow: hidden; text-decoration: none;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#000000"><font style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#000000"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#000000"><font style="background-color: rgb(0, 0, 0);"> <div style="border-width: medium; border-style: none; border-color: -moz-use-text-color; text-align: left; background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); overflow: hidden; text-decoration: none;"> <div style="border-width: medium; border-style: none; border-color: -moz-use-text-color; text-align: left; background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); overflow: hidden; text-decoration: none;"><font color="#000000"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);">The </font><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);">Busan Lotte World Tower</font><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);">, originally designed by </font><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);">SOM</font><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> and currently under construction, is already set to get a major overhaul. Developers of the multi-purpose 110 story tower and retail center have determined that the original </font><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);">rooftop garden</font><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> is inadequate for the project, so they've hired </font><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);">Yamasaki Ku Hong Associates Design Lab (YKH)</font></font><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#000000"> to design an update as a way to amplify the visitor experience. YKH have created a series of circular lawns and rooftop decks connected by raised circular pathways. The new space, called 'Way-Pod,' will increase the retail area and add multiple ways for visitors to enjoy the rooftop space.</font></div></div> <p style="border-width: medium; border-style: none; border-color: -moz-use-text-color; text-align: left; background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); overflow: hidden; text-decoration: none;"><font color="#000000"><a title="عکس معماری سبز" href="http://ahmadmz.mihanblog.com/" _fcksavedurl="http://ahmadmz.mihanblog.com/"><img style="width: 522px; height: 428px;" src="http://inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2011/07/Department-Store-Roof-Garden-YKH-1.jpg" _fcksavedurl="http://inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2011/07/Department-Store-Roof-Garden-YKH-1.jpg" height="428" width="522"></a></font></p><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> <div style="border-width: medium; border-style: none; border-color: -moz-use-text-color; text-align: left; background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); overflow: hidden; text-decoration: none;" class="gallery_extend"><font color="#000000"><br style="clear: both;"></font></div> <div style="border-width: medium; border-style: none; border-color: -moz-use-text-color; text-align: left; background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); overflow: hidden; text-decoration: none;"> <div style="position: absolute; visibility: hidden; top: 0px; left: 0px;" id="beacon_1d7e6db245"><font color="#000000"><img style="width: 0px; height: 0px;" src="http://ads.inhabitat.com/www/delivery/lg.php?bannerid=739&amp;campaignid=113&amp;zoneid=179&amp;loc=1&amp;referer=http%3A%2F%2Finhabitat.com%2Fkoreas-lotte-department-store-to-be-topped-with-a-multi-circular-green-roof%2F%23more-277959&amp;cb=1d7e6db245" _fcksavedurl="http://ads.inhabitat.com/www/delivery/lg.php?bannerid=739&amp;campaignid=113&amp;zoneid=179&amp;loc=1&amp;referer=http%3A%2F%2Finhabitat.com%2Fkoreas-lotte-department-store-to-be-topped-with-a-multi-circular-green-roof%2F%23more-277959&amp;cb=1d7e6db245" height="0" width="0"></font></div></div> <p style="border-width: medium; border-style: none; border-color: -moz-use-text-color; text-align: left; background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); overflow: hidden; text-decoration: none;"><font color="#000000"><a title="عکس معماری" href="http://ahmadmz.mihanblog.com/" _fcksavedurl="http://ahmadmz.mihanblog.com/"><img style="width: 514px; height: 360px;" class="alignnone size-large wp-image-278005" alt="Department Store Roof Garden, YKH, Busan Lotte World Tower, Green roof, rooftop garden, korea" src="http://inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2011/07/Department-Store-Roof-Garden-YKH-8-537x379.jpg" _fcksavedurl="http://inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2011/07/Department-Store-Roof-Garden-YKH-8-537x379.jpg" height="360" width="514"></a></font></p> <p style="border-width: medium; border-style: none; border-color: -moz-use-text-color; text-align: left; background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); overflow: hidden; text-decoration: none;"><font color="#000000">Way-Pod was inspired by the iPod and consists of &nbsp;’Way’ (a free elevated corridor) and ‘Pod’ (pay areas that provide entertainment, culture and fun). The combination of the two areas encourages everyone to enjoy themselves and the views of the Busan port from the rooftop. ‘Way’ is made up of 6 different free areas to enjoy the sun, fitness, art, views of the sea, a place to increase your emotional quotient and a path to increase their sense of music. ‘Pod’ also has six different areas that help generate income for the development, including a performance area, a food court, a kid area, a game area, an educational and experience area, and a&nbsp;museum and art exhibition area.</font></p> <p style="border-width: medium; border-style: none; border-color: -moz-use-text-color; text-align: left; background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); overflow: hidden; text-decoration: none;"><font color="#000000">The pay and free areas intertwine throughout the rooftop with the circular pathways surrounding the entertainment areas for a more complete user experience. Two additional levels of retail and usable space will be created from this updated garden. Construction on the SOM-designed tower and department store is currently ongoing with an expected completion date some time in 2013. Besides this expansive rooftop garden, the Lotte World Tower includes other sustainable strategies like&nbsp;natural ventilation, thermal regulation, a double skin, louvers, and a sea-water cooling system.</font></p> <div style="border-width: medium; border-style: none; border-color: -moz-use-text-color; text-align: left; background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); overflow: hidden; text-decoration: none;" align="center"><font size="3"><br></font></div> </font><div style="border-width: medium; border-style: none; border-color: -moz-use-text-color; text-align: left; background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); overflow: hidden; text-decoration: none;" align="center"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></font><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#000000">&nbsp;</font></div></font></font></font></font></font></font></div></font><a title="عکس معماری سبز " href="http://ahmadmz.mihanblog.com/" _fcksavedurl="http://ahmadmz.mihanblog.com/"> <p><img style="width: 511px; height: 383px;" src="http://inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2011/07/Department-Store-Roof-Garden-YKH-7.jpg" _fcksavedurl="http://inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2011/07/Department-Store-Roof-Garden-YKH-7.jpg" height="383" width="511">&nbsp;</p> <p><img style="width: 509px; height: 276px;" src="http://inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2011/07/Department-Store-Roof-Garden-YKH-2.jpg" _fcksavedurl="http://inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2011/07/Department-Store-Roof-Garden-YKH-2.jpg" height="276" width="509"></p> <p><img src="http://inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2011/07/Department-Store-Roof-Garden-YKH-6.jpg" _fcksavedurl="http://inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2011/07/Department-Store-Roof-Garden-YKH-6.jpg" height="410" width="501"></p> <p><img src="http://inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2011/07/Department-Store-Roof-Garden-YKH-4.jpg" _fcksavedurl="http://inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2011/07/Department-Store-Roof-Garden-YKH-4.jpg" height="380" width="500"></p> <p><img src="http://inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2011/07/Department-Store-Roof-Garden-YKH-5.jpg" _fcksavedurl="http://inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2011/07/Department-Store-Roof-Garden-YKH-5.jpg" height="438" width="503"></p> <p><img src="http://inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2011/07/Department-Store-Roof-Garden-YKH-3.jpg" _fcksavedurl="http://inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2011/07/Department-Store-Roof-Garden-YKH-3.jpg" height="403" width="512"></p> <p><img src="http://inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2011/07/Department-Store-Roof-Garden-YKH-9.jpg" _fcksavedurl="http://inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2011/07/Department-Store-Roof-Garden-YKH-9.jpg" height="405" width="518"></p> <p><img src="http://inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2011/07/Department-Store-Roof-Garden-YKH-10.jpg" _fcksavedurl="http://inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2011/07/Department-Store-Roof-Garden-YKH-10.jpg" height="432" width="516"></p></a><br></font> text/html 2012-06-19T17:05:11+01:00 karinoo.ir محسن مداح آپارتمان های جدید کارور در لس آنجلس http://karinoo.ir/post/6 <div class="div15"> <div class="div58"><br></div> </div> <font class="text4"><p style="font-weight: bold;">آپارتمان های جدید کارور در لس آنجس که&nbsp;شامل &nbsp;97 واحد در مساحتی حدود 57000 فوت مربع می شود. این اپارتمان ها برای افراد بی خانمان و معلولان جسمی طراحی شده است . طراح این اپارتمان ها&nbsp; <font color="#000000">Michael Maltzan architects است که برای شرکت skid row housing trust طراحی شده است.</font></p> <p style="font-weight: bold;">با توجه به قرار گیری این مجتمع در کنار اتوبان برای حل مشک صدای زیاد اتوبان معمار از طرح و اجتماع دایروی استفاده کرده است. همچنین با قرارا دادن اتاق های جاتماع در کنار قسمت&nbsp; اتوبان از منظر زیابی اتوبان استفاده کرده است.</p><a href="http://ahmadmz.mihanblog.com/" _fcksavedurl="http://ahmadmz.mihanblog.com/" title="عکس معماری آپارتمان های جدید کارور در لس آنجلس"> <p>&nbsp;</p> <p><img src="http://inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2010/04/newcarver10.jpg" _fcksavedurl="http://inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2010/04/newcarver10.jpg"></p> <p><img src="http://inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2010/04/newcarver6.jpg" _fcksavedurl="http://inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2010/04/newcarver6.jpg"></p></a> <p><br></p><a href="http://ahmadmz.mihanblog.com/" _fcksavedurl="http://ahmadmz.mihanblog.com/" title=" عکس معماری آپرتمان های جدید کارور در لس آنجلس"> <p><img src="http://inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2010/04/newcarver9.jpg" _fcksavedurl="http://inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2010/04/newcarver9.jpg"></p> <p><img src="http://inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2010/04/newcarver17.jpg" _fcksavedurl="http://inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2010/04/newcarver17.jpg"></p> <p><img src="http://inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2010/04/newcarver123.jpg" _fcksavedurl="http://inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2010/04/newcarver123.jpg"></p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="http://inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2010/04/newcarver5.jpg" _fcksavedurl="http://inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2010/04/newcarver5.jpg"></p> <p><img src="http://inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2010/04/newcarver8.jpg" _fcksavedurl="http://inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2010/04/newcarver8.jpg"></p> <p><img src="http://inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2010/04/newcarver113.jpg" _fcksavedurl="http://inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2010/04/newcarver113.jpg"></p> <p><img src="http://inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2010/04/newcarver3.jpg" _fcksavedurl="http://inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2010/04/newcarver3.jpg"></p> <p><img src="http://inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2010/04/newcarver7.jpg" _fcksavedurl="http://inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2010/04/newcarver7.jpg"></p> <p><img src="http://inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2010/04/newcarver1.jpg" _fcksavedurl="http://inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2010/04/newcarver1.jpg"></p> <p><img src="http://inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2010/04/newcarver2.jpg" _fcksavedurl="http://inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2010/04/newcarver2.jpg"></p> </a><p><img src="http://inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2010/04/newcarver9.jpg" _fcksavedurl="http://inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2010/04/newcarver9.jpg">&nbsp;</p> <p><img src="http://inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2010/04/newcarver17.jpg" _fcksavedurl="http://inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2010/04/newcarver17.jpg"></p> <p><img src="http://inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2010/04/newcarver123.jpg" _fcksavedurl="http://inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2010/04/newcarver123.jpg"></p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="http://inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2010/04/newcarver5.jpg" _fcksavedurl="http://inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2010/04/newcarver5.jpg"></p> <p><img src="http://inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2010/04/newcarver8.jpg" _fcksavedurl="http://inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2010/04/newcarver8.jpg"></p> <p><img src="http://inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2010/04/newcarver113.jpg" _fcksavedurl="http://inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2010/04/newcarver113.jpg"></p> <p><img src="http://inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2010/04/newcarver3.jpg" _fcksavedurl="http://inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2010/04/newcarver3.jpg"></p> <p><img src="http://inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2010/04/newcarver7.jpg" _fcksavedurl="http://inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2010/04/newcarver7.jpg"></p> <p><img src="http://inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2010/04/newcarver1.jpg" _fcksavedurl="http://inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2010/04/newcarver1.jpg"></p> <p><img src="http://inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2010/04/newcarver2.jpg" _fcksavedurl="http://inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2010/04/newcarver2.jpg"></p></font><p> <br></p> text/html 2012-05-26T23:17:23+01:00 karinoo.ir هانی رستگاران *** تدریس خصوصی و گروهی زبان انگلیسی بصورت فشرده و نیمه فشرده *** http://karinoo.ir/post/5 <p align="center"><font color="#ff0000" face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif" size="4"><strong>*** تدریس خصوصی و گروهی زبان انگلیسی ***</strong></font></p> <p align="center">برگزاری کلاس های آموزشی زبان انگلیسی بصورت خصوصی و گروهی‌ در مقاطع مختلف</p> <p align="center">از مبتدی تا پیشرفته</p> <p align="center">زبان تخصصی رشته های فنی مهندسی معماری و عمران در سطح متوسط و پیشرفته</p> <p align="center">زبان عمومی در سطح های مختلف با بهره گیری از جدیدترین متد های تدریس و آموزش چهار مهارت اصلی زبان</p> <p align="center"><font color="#ff0000" face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif" size="3"><strong>Listening, Speaking, Writing and Reading</strong></font></p> <p align="center"><font color="#ff0000" face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif" size="3"><strong>خواندن، نوشتن، صحبت کردن و شنیدن</strong></font></p> <p align="center">با شرکت در این کلاس ها خواهید توانست تا بسادگی در <font color="#ff0000" face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"><strong>آزمون های دانشگاهی</strong></font> خود بالاترین نمره را اخذ نموده و موفقیت شما در <font color="#ff0000" size="3"><strong>کنکورهای مقطع کارشناسی ارشد</strong></font> به میزان بالایی در زمینه زبان تخصصی و عمومی تضمین خواهیم نمود</p> <p align="right"><font face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><strong>1 - هزینه کلاس های 1 تا 5 نفره (خصوصی) --- به ازای هر نفر 1.800.000 ریال بابت 12 جلسه</strong></font></p> <p align="right"><font face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><strong>2 - هزینه کلاس های 5 تا 10 نفره (نیمه خصوصی) --- به ازای هر نفر 1.400.000 ریال بابت 12 جلسه</strong></font></p> <p align="right"><font face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><strong>3 - هزینه کلاس های 10 تا 15 نفره (عادی) --- به ازای هر نفر 1.080.000 ریال بابت 12 جلسه</strong></font></p> <p align="right">تذکر: مدت زمان برگزاری هر جلسه آموزشی 1.5 می باشد</p> <p align="right">از علاقه مندان خواهشمند است در صورت تمایل به ثبت نام و شرکت در کلاس های فوق الذکر با جناب آقای محسن مداح و یا جناب آقای هانی رستگاران با شماره تماس های ذیل تماس حاصل فرمایند:</p> <p align="right"> </p> <p align="center"><font color="#ff0000">محسن مداح: <span style="font-weight: bold;">09123319122</span></font></p> <p align="center"><font color="#ff0000">هانی رستگاران: <span style="font-weight: bold;">09353278766</span></font></p> text/html 2012-05-26T23:13:39+01:00 karinoo.ir هانی رستگاران آموزش برنامه اتوکد(شهر سمنان) http://karinoo.ir/post/4 <p dir="rtl" align="center">تدریس تخصصی اتوکد 2D &amp; 3D با بیش از ۸سال سابقه تدریس در آموزشگاه های مختلف سمنان - آموزش نکات کلیدی در شیت بندی نقشه ها و چاپ آنها به صورت کاملاً scale (اشل) شده ..</p> <p dir="rtl" align="center"><font color="#ff0000">با هزینه بسیار کم نرم افزار اتوکد را به خدمت بگیرید</font></p> <p dir="rtl">۱-هزینه کلاس برای یکنفر در ۵ جلسه ۷۰۰.۰۰۰ریال</p> <p dir="rtl">۲-هزینه کلاس برای دونفر (همزمان )در ۶ جلسه ۱.۰۰۰.۰۰۰ریال</p> <p dir="rtl">۳-هزینه کلاس برای سه نفر (همزمان)در ۷ جلسه ۱.۲۰۰.۰۰۰ریال</p> <p dir="rtl">......................................................................................................................</p> <p dir="rtl" align="center">مدت زمان کلاس یک ساعت و نیم برای هر جلسه </p> <p dir="rtl" align="center">نکات تدریس شده به همراه آموزش نصب اتوکد و تمرین منزل می باشد</p> <p dir="rtl" align="center">در ضمن هزینه پکیج اختیاری سمپل های اتوکد شامل فایل مبلمان به همراه لیسپ اتوکد+آموزش لیسپ ۳۰۰.۰۰۰ریال</p> <p dir="rtl"> <br></p> text/html 2012-05-26T22:33:24+01:00 karinoo.ir هانی رستگاران مجتمع مسکونی تفریحی شمشک http://karinoo.ir/post/3 <p align="center"><img alt="" src="http://up.vatandownload.com/images/xxc0pasjdjf2zydhdbwc.jpg" align="bottom" border="0" hspace="0"></p> <p align="center"><img alt="" src="http://up.vatandownload.com/images/c9xz2pxzo71g34t1h0eh.jpg" align="bottom" border="0" hspace="0"></p> <p align="center"><img alt="" src="http://up.vatandownload.com/images/731os4ivs417iq2uz1o.jpg" align="bottom" border="0" hspace="0"></p> <p align="center"><img alt="" src="http://up.vatandownload.com/images/b2n55h0w0g29rt8ixq7w.jpg" align="bottom" border="0" hspace="0"></p> text/html 2012-05-26T21:53:13+01:00 karinoo.ir هانی رستگاران دانلود Power Point معماری آشنایی با معماری ایران http://karinoo.ir/post/2 <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> <p style="text-align: justify; font-weight: bold;"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color="#0000ff">دانلودکاخ هشت بهشت-دانلودمسجد جامع تبریز-دانلودباغ و کاخ موزه چهل ستون -دانلودمسجد جامع قزوین-دانلودشهر فیروز آباد-دانلودمناره ها-دانلودعمارت عالی قاپور-دانلودمسجد آقا بزرگ کاشان-دانلودطاق کسری-دانلودامیر چخماخ یزد-دانلودقلعه دختر فیروز آباد-دانلودحکومت ساسانیان-۴۰دانلود ستون قزوین-دانلودرباط شرف-دانلودکاخ سروستان-دانلودکاخ آشور-دانلودکاخ هترا-دانلودمسجد جامع گلپایگان-دانلودخانه لاری های یزد-دانلودخانه مشروطه یزد-دانلودمدرسه دارالفنون-دانلودشهر سوخته-دانلودکاخ گلستان-دانلودمسجد امام خمینی همان مسجد شاه-دانلودمسجد جامع ابرقو -دانلودمسجد جامع اصفهان -دانلودمسجد جامع فهرج-دانلودمسجد جامع کبیر قزوین-دانلودآرامگاه امیر اسماعیل سامانی-دانلودکاخ هتراء-دانلودتکیه دولت -دانلودطاق بسطان-دانلودتاریکخانه-دانلودزیگورات-دانلودمعبد آب بیشاپور-دانلودآناهیتا-دانلودتپه زاغه-تپه سیلک-دانلودکاخ سروستان-دانلودتخت سلیمان-دانلودتکیه دولت -دانلودحمام شاهزاده اصفهان-دانلودگنبد قابوس-دانلودکاخ آشور-دانلودکاخ خسرو-دانلودکاخ هتراء-دانلودکاخ صاحب قرانیه-دانلودویژگی معماری مساجد-دانلودمسجد جامع اردستان-دانلودمسجد جامع ساوه-دانلودمسجد جامع میبد-دانلودمسجد شیخ لطف الله-دانلودمسجد کبود-دانلودمسجد امام اصفهان-دانلودکاح شهرستانک-دانلودخانه بروجردی ها -دانلوداجزاء ممسجد-دانلودمیل و منار-دانلودگنبد سرخ مراغه-دانلودمیدان نقش جهان</font></p><p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span dir="RTL" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:black;mso-themecolor:text1;background:white" lang="AR-SA"></span><span style="color:black;mso-themecolor: text1"></span></p> <p align="center"><font color="#ff0000"><u>پروژه های مطالعاتی ذکر شده فوق با قیمت ۲۰۰.۰۰۰ریال به فروش می رسد</u></font></p> <p align="center"> </p> <p align="center"><font color="#000099"><strong>شماره های تماس:</strong></font></p><p align="center"><font color="#000099"><strong>مهندس محسن مداح: 09123319122 <br></strong></font></p><p align="center"><font color="#000099"><strong>مهندس هانی رستگاران: 09353278766<br></strong></font></p> <p align="center"><strong><font color="#000099">لطفا فقط در صورت اطمینان از خرید با این شماره تماس حاصل فرمائید</font></strong></p> <p align="center"><strong><font color="#000099">فایل های سفارش داده شده به صورت بسته برای شما ایمیل خواهد شد و یا در همین وبلاگ به صورت یک فایل رمز دار جهت دانلود قرار داده خواهد شد</font></strong></p> <p align="center"> <br></p> text/html 2011-12-28T20:25:54+01:00 karinoo.ir هانی رستگاران نمونه کارهای طراحی معماری در قالب حجم و پلان http://karinoo.ir/post/1 <div style="text-align: justify; "><font style="font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(153, 0, 0);" size="3">با سلام خدمت دوستان و هم رشته ایی های محترم و عزیز<br><br>همانطور که از عنوان وب سایت بر می آید این سایت در خصوص پروژه های معماری است، شما دوستان و همکاران گرامی می توانید تا در صورت نیاز به مشاوره، راهنمایی و یا کمک در خصوص طراحی و ترجمه موارد مربوط به زبان تخصصی معماری و دیگر رشته های تحصیلی دانشگاهی با ما در رابطه باشید تا بتوانید بهترین پروژه همراه با بهترین شرایط طراحی را جهت ارایه در کلاس های طراحی دانشگاه در مقاطع کاردانی و کارشناسی را داشته باشید.<br><br>باعث افتخار ماست که بتوانیم به شما دوستان عزیز خدمت رسانی کنیم. تعدادی از نمونه کارهای طراحی معماری و پروژه های طرح های نهایی دانشگاهی در این پست به منظور آشنایی شما عزیزان با سطح کار ما قرار خواهد گرفت که از طریق لینک های زیر قابل دسترسی خواهد بود.<br><br>روش های تماس:<br><br><font size="5">Email: HRastegaran@Gmail.Com</font><br><br>شماره تماس: </font><font style="font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(153, 0, 0); font-weight: bold;" size="5">09356104782 رستگاران</font><font style="font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(153, 0, 0); " size="3"><br><br>توضیحات: برای بزرگ تر دیدن عکس ها آنها را از طریق گزینه ی "View Image" با کلیک راست بروی آنها تماشا کنید.<br></font><br><div style="text-align: center; "><img style="width: 565px; height: 565px;" src="http://myup.ir/images/93104356421075026318.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><div style="text-align: center;"><img style="width: 564px; height: 564px;" src="http://myup.ir/images/93388622954809353704.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div></div></div><div style="text-align: center; "><div style="text-align: center;"> <img style="width: 562px; height: 562px;" src="http://myup.ir/images/00484745424703206363.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><br><img style="width: 564px; height: 564px;" src="http://myup.ir/images/15169564555874665768.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img style="width: 564px; height: 564px;" src="http://myup.ir/images/48777518634045396971.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img style="width: 564px; height: 564px;" src="http://myup.ir/images/46983075755799345323.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img style="width: 567px; height: 567px;" src="http://myup.ir/images/75116715575725603628.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img style="width: 569px; height: 569px;" src="http://myup.ir/images/14125085930816442353.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><div style="text-align: center;"><br><img style="width: 570px; height: 570px;" src="http://myup.ir/images/33878554007920051747.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img style="width: 570px; height: 570px;" src="http://myup.ir/images/91817787366054562026.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img style="width: 567px; height: 567px;" src="http://myup.ir/images/81795203200661473031.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img style="width: 567px; height: 567px;" src="http://myup.ir/images/13060017719934223689.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img style="width: 565px; height: 565px;" src="http://myup.ir/images/79670535735547125837.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div></div>